خانه » دانلود آهنگ جدید » دانلود آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام تالش خته پلنقه یا با کیفیت اورجینال

دانلود آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام تالش خته پلنقه یا با کیفیت اورجینال

Gilamir GurtalTâlış Xıtə Pələnqə Yâ

گیلامیر گورتال

متن آهنگ تالش خته پلنقه یا گیلامیر گورتال

چَن ساٛرَ کٛ‍ غَریڤَ‍ کَس

جَعل کَرین‍َ تاٛریخٛ ئَز

هٛستیمنَ‍ تاٛلٛشی ڤَرَث

وی تَعَصّٛبی نَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

زۊرمَنتَ وو ئَڤَر مٛرتَ‍

بَوْر ئَشیر وو نَهَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

زٛرَلٛس یاٛ فٛتٛرَلٛس حَتّاٛ بٛداٛرَم خاٛلی دَز

چۊکاٛ هٛستَ‍ چَمَ‍ هَنَس کاٛڷَ‍ هَڷۊئۊنٛ‍ مَتَرس

تٛنَ‍ کَرَم بٛڙَن بٛڙَن

بٛکَی ئییاٛ بٛڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

هٛتَ‍ ژَنَم پٛڙَن دَڙَن

بَبی مَنق‍ ئو مَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

یاٛڷَ‍ ئیرۏن چَمَ‍ ڤَطَن

تٛرکی نیَ‍ چَمَ‍ سٛخَن

ئاٛذَری ڙٛڛَ‍ تاٛلٛشَ‍

چَمَنَ‍ ئیگلَ‍ خَلقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

ئَوٛن بی تاٛلیژ گَف بٛڙَنین

تٛرکیژ تَحمیل بَی ئَمَراٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛشیمَ‍ ئٛبٛهَت داٛرٛم ناٛمٛسی سَرڙ غَیرَت داٛرٛم

چَمَ‍ چٛمۊنَ‍ کَل کَرٛم چَمَ‍ چٛمۊنَ‍ خۋن گٛرٛ

ئَگَ چَمَ‍ تۋرَ رَق باٛی

دٛڙمَیۊن مٛرین تَرسی کاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

حَتّاٛ چَمَ‍ تۋرَ رَق ناٛی

دٛڙمَی تَرسَ‍ چَمَ‍ ساٛ کاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تیژ زٛوَر هۏشمَنتَ‍ تاٛلٛش

صاٛحیب هٛستَ‍ عَلم ئو زۊنٛشت

پٛر تَلاٛشنَ‍ صَوْر ئو کۊڙٛشت

سَختی چَیی خَدَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

کاٛری کاٛ بیم نٛداٛرٛ هٛچ

جَنَم چَیی تٛفَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تٛ‍ تاٛلٛشی لۊئَ‍ بٛکَ‍ نَنَ‍ زٛوۊن ویراٛ مَکَ‍

تٛ‍ تاٛلٛشی خَڷاٛ دَکَ‍ دَدَ ڛٛئی تَنکاٛ مَکَن

خاٛسَ‍ چٛ‍ دَزی سَرڙ نۊمَ‍

ویگٛتَ‍ کاٛ هَر رَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

حَتّاٛ سَطحٛ‍ ژَهۊنی کاٛ

ئیگلَ‍ خٛداٛیٛ‍ ژَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

آهنگی از سبز موزیک

(امتیاز)

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.